d

NIEUWS 


Zie ook Publicatielijst - check out Hans Schoots op Academia.edu



DE IVENSMYTHE WORDT WEER MET KRACHT VERBREID
24-1-2020 - Door 'diplomatie' van de Europese Stichting Joris Ivens te Nijmegen heeft de Nederlandse filmmaker Joris Ivens op 16 januari 2020 postuum een Vriendschapsmedaille gekregen van de Vietnamese regering. Of Ivens hem bij leven had aangenomen, zullen we nooit weten, maar er is gegronde reden daaraan te twijfelen. Dat heeft noch de Ivensstichting, noch de Vietnamese regering weerhouden. Een interessante gemeenschappelijkheid.

De Ivensstichting is na een recent paleisrevolutietje weer helemaal in het offensief. Het speelt zich allemaal af op kabouterniveau, maar toch. Even was intern de mogelijkheid tot nuancering en matiging geopperd, nota bene door een prominent Gelders SP-lid. Maar de dwarsligger werd weggezuiverd. Ik heb de tendens naar re-politisering in de Ivensstichting gesignaleerd in het boekje Ivenspolitiek (2016), met name in hoofdstuk 4: 'Regressie en re-politisering'. Alhier gratis te lezen. Het wordt er sindsdien alleen maar erger op.

Joris Ivens (1898-1989) wordt weer te vuur en te zwaard verdedigd. Wat heet? Een van de resultaten hiervan is de Vriendschapsmedaille die op de Vietnamese ambassade in Den Haag postuum aan een ver familielid van het slachtoffer werd overhandigd. Ivens' echtgenote en zijn broers en zusters zijn allen overleden en kinderen had hij niet, zodat de partijen vrij spel hadden. Tegenwoordig is een Vietnamese vriendschapsmedaille onder omstandigheden best voorstelbaar, maar in dit geval is hij niet te waarderen.

'De oorkonde is getekend door president Nguyen Phú Trong en eert Ivens vanwege zijn solidariteit en hulp gedurende de zware oorlogsjaren, voor hereniging van het land en voor de vrede.'

Het zijn, zoals meestal wanneer het om Ivens en politiek gaat, verbloemende woorden. Ivens was niet voor de vrede maar voor de volksoorlog, net als de Noord-Vietnamese communistische partijleiding in Hanoi. In het Westen bestond een grote beweging die vrede in Vietnam nastreefde en protesteerde tegen de Amerikaanse oorlogvoering. Mooi. Maar dat was een heel ander soort vrede als die waar Hanoi toen het oog op had. Dat wilde door inzet van het Noord-Vietnamese leger, gesteund door zuidelijke guerrilla's, een verenigde communistische eenpartijstaat vestigen.

Joris Ivens las indertijd vol vuur ideologische traktaten van zowat alle Vietnamese communistische partijleiders en verklaarde dat we er allemaal van moesten leren. Over wat hijzelf het propagandawerk in Europa noemde, rapporteerde hij rechtstreeks aan diezelfde partijleiding. Deze 'Rapporten' kunnen gewoon worden nagelezen in de archieven.

Er zat geen licht tussen Ivens' politieke opvattingen en die van het Centraal Comité in Hanoi. Zijn slecht begrepen Vietnamfilm De 17de breedtegraad gaat over de 'volksoorlog', maar er komen vrijwel alleen partijfunctionarissen in voor.

Alle Hanoise beloften voor een hereniging van Vietnam, die in samenspraak met de bevolking van het zuiden zou gaan plaats vinden, zijn direct ingetrokken nadat Noord-Vietnamese tanks in 1975 door de hekken van Zuid-Vietnamese regeringsgebouwen in Saigon denderden. Er werd een nieuwe dictatuur in het zuiden gevestigd, honderdduizenden verdwenen met bruut geweld in kampen en nog eens 800.000 mensen probeerden met wankele bootjes te ontsnappen. In totaal vertrokken twee miljoen vluchtelingen. Vrijwel alle Nederlands-Vietnamese medeburgers behoren daartoe.

Je kunt je afvragen of Ivens anno 2020 nog wel prijs had gesteld op een medaille die bedoeld is ter herinnering aan zijn toenmalige trouw aan het regime. De onder het Sovjetstalinisme aan Ivens toegekende 'Wereldvredesprijs' en de Leninprijs die hij in Moskou ontving, waren al geen aanbeveling. Het waren immers geen filmprijzen, ze dienden ter waardering van zijn politieke werk voor de Sovjetunie. Hij was er zelf in zijn laatste jaren niet bepaald trots meer op. Ook van Vietnam nam hij afstand, om goede en slechte redenen.

Maar wat maakt het uit, wordt nu gedacht. In Hanoi, Beijing en Nijmegen blijft Ivens een instrument ten dienste van de daar vigerende belangen. En dit keer kunnen we vaststellen dat het niet Ivens' eigen schuld is.


HANS MAGNUS ENZENSBERGER 90 JAAR


Enzensberger thuis (foto Tina Ruisinger)

20-11-2019 - Er zijn nogal wat historische gebeurtenissen te herdenken dit jaar, van de val van De Muur en de ineenstorting van het communisme in Oost-Europa tot Tiananmen. En er was de 90ste verjaardag van Hans Magnus Enzensberger op 11 november. De altijd oorspronkelijke Duitse auteur behoorde kort na de oorlog al tot de Gruppe 47 (zoals wij de Vijftigers hadden, had Duitsland de 47-groep), is essayist, dichter, schrijver van een aanzienlijk aantal boeken, oprichter van het meest invloedrijke theorietijdschrift van de Duitse jaren zestig, Kursbuch, oprichter van andere periodieken, oprichter van Die Andere Bibliothek en ga zo maar door. En denker die niet in een hokje past.

Mij is zijn concept van het 'secundair analfabetisme' bijgebleven. Secundair analfabeten kunnen wel lezen en schrijven, ze hebben onderwijs genoten, maar kiezen er bewust voor af te zien van de culturele verheffing die daar volgens de Verlichting op moest volgen. Dat streven heeft niet gewerkt, zei Enzensberger, en dat hoeft ook niet. Grappig was zijn beschrijving van de televisie als Boeddhistische Machine. Toen velen de tv met minachting afschreven, noemde Enzensberger hem onmisbaar als meditatie-instrument voor de burger. In zijn boek Ach Europa! schreef hij dat het continent een 'patchwork' moest zijn, een verband waarin elk land zijn eigenheid behoudt. Of Europa zou niet zijn. Wijze woorden, die nu actueler zijn dan ooit.

Kort na de val van de muur was ik bij Enzensberger op bezoek voor een interview dat in Vrij Nederland en het Vlaamse dagblad De Morgen is verschenen. Hij woont in een goed maar weinig pretentieus appartement in de Münchense wijk Schwabing, vlakbij de Englischer Garten. Het gesprek ging over Europa, over de vereniging van Duitsland, zijn voorspellingen over hoe het Duitsland verder zou vergaan (deels uitgekomen, deels niet). En het ging, ook ambachtelijk, over zijn boekenreeks Die Andere Bibliothek. Een unieke serie van belangrijke, moeilijk uit te geven boeken, die bovendien helemaal volgens het oude drukkers- en bindershandwerk werden gemaakt.

Ik ging dan ook kort daarop langs bij zijn drukker en uitgever Franz Greno in Nördlingen, een kleine stad boven Augsburg in Zuid-Duitsland. Met een volledig intacte ronde ommuring uit de Middeleeuwen paste deze plaats met een oude drukkersgeschiedenis helemaal bij Enzensbergers notie dat tradities van belang zijn, in ieder geval bij de uitgave van boeken. Urenlang legde Greno me uit hoe hij ze maakte: loodzetsel met losse letters, oude boekdruk en prachtige banden, zonder dat er iets protserigs aan was. Over elk boek dat verscheen kwam een aparte gratis prospectus uit. Zo gezien waren de prijzen van Die Andere Bibliothek heel aanvaardbaar (toen meestal 32 D-Mark).* Ik bracht verslag uit van mijn bezoek in NRC Handelsblad en Boekblad.

Hans Magnus Enzensberger heeft altijd wel iets zinvols te zeggen, of je het nu met hem eens bent of niet, en dat wij zijn negentigste verjaardag mogen meemaken, is vooral verheugend voor ons.

* Enzensberger bleef samensteller van Die Andere Bibliothek tot 2007, waarna de reeks onder andere leiding doorging. Vanaf eind jaren negentig werden de boeken in offset gedrukt.


30 JAAR NA TIANANMEN
Op 7 juni 1989, drie dagen na de onderdrukking van de studentendemonstraties op Tiananmen, gaf ik mijn commentaar daarop in De Groene Amsterdammer. Lees verder...


GEOFFREY DONALDSONS AUSTRALISCHE JAREN
Filmhistoricus Geoffrey Donaldson (1929-2002) drukte zijn stempel op de Nederlandse filmgeschiedschrijving, maar kwam oorspronkelijk uit Australië. Over hem verscheen eerder het boek Geoffrey Donaldson: een leven voor de film, samengesteld door Egbert Barten (2013). Zijn Australische jaren bleven daarin onderbelicht. Op de website van het Geoffrey Donaldson Instituut staat nu een tekst om dat hiaat te vullen (in verkorte versie, zonder de bronvermeldingen). Geschreven door ondergetekende en voor een belangrijk deel gebaseerd op research van Egbert Barten. Lees verder…


MARCELINE LORIDAN-IVENS OVERLEDEN (1928-2018)
Zie voor mijn in memoriam De Filmkrant


MENSEN VAN MORGEN IN LEUVEN
Op donderdag 31 mei 2018 gingen Geert Buelens en Hans Schoots in gesprek over de film Mensen van Morgen (Kees Brusse, 1964) in het M-Museum in Leuven. Dit in het kader van het programma De jaren zestig in beeld. Geert Buelens is de auteur van het nieuwe standaardwerk De jaren zestig, een cultuurgeschiedenis (2018), Hans Schoots is de auteur van Van Fanfare tot Spetters, een cultuurgeschiedenis van de jaren zestig en zeventig (2004).


VAN FANFARE TOT SPETTERS
Studiejaar 2018/2019: voor mij als auteur was het leuk nieuws te horen dat mijn boek Van Fanfare tot Spetters. Een cultuurgeschiedenis van de jaren zestig en zeventig, in 2004 verschenen bij Uitgeverij Bas Lubberhuizen/Eye Filmmuseum, na al die jaren nog steeds verplichte lectuur is voor het derde jaar van de Nederlandse Filmacademie. Het boek wordt ook als collegestof gebruikt op enkele universiteiten en hogescholen.

De gedrukte uitgave is uitverkocht. De volledige digitale publicatie van het boek is 600 keer geraadpleegd op academia.edu


RADIO-INTERVIEW OVER VAN FANFARE TOT SPETTERS

In het radioprogramma OVT (Online te beluisteren)

_________________________________________________________

MIJN LEESLIJST
Overzicht van gelezen non-fictieboeken:

2014-2020: lees verder...

2013: lees verder...

_________________________________________________________

NA STROMENLAND
November 2018 - In april 2013 verscheen mijn boek Stromenland. De wereld rond de Westerschelde. Het bevatte een pleidooi voor meer toenadering over de Vlaams/Zeeuws-Vlaamse grens heen op het gebied van bedrijvigheid, arbeidsuitwisseling en wonen. Ik was niet de enige die er zo over dacht, al waren er op dat moment ook bestuurders die er niets voor voelden. Kortgeleden zijn de havenbedrijven van Gent, Terneuzen en Vlissingen over de grens heen gefuseerd tot het wat waardevermeerdering betreft derde havencluster van Europa en het tiende in overslagvolume. Om zowel de goederenstromen als het arbeidsverkeer tussen de twee landen te bevorderen, wordt nu een nieuwe railverbinding tussen Terneuzen en Gent gepland.

2015 - Een andere belangrijke vraag in Stromenland was hoe aan de Westerschelde landbouw, natuur en scheepvaart (in alfabetische volgorde) met elkaar kunnen worden verenigd. Nadat de regering definitief had besloten de omstreden Hedwigepolder onder water te zetten, verloor Nederland zijn interesse voor de Westerschelde. Op de Zeeuwen en de deskundigen na natuurlijk. De luwte waarop in Stromenland werd gehoopt, lijkt inderdaad te zijn ingetreden, zodat er nu weer inhoudelijk in plaats van politiek over de perspectieven rond de Westerschelde kan worden gesproken. En dat gebeurt ook. (lees verder na afbeelding)

Zo meldde de Provinciale Zeeuwse Courant (25-3-2015):

'Het is dé nachtmerrie van boeren, vissers, ondernemers en natuurgoeroes: Hedwigepolder 2. Zo'n ruzie willen ze nooit meer. Boeren willen boeren, bedrijven ondernemen. Tegelijk moeten we zuinig zijn op de beschermde natuur in de Westerschelde. Over hoe dat kan, is nu een idee: poldertje wisselen. Voormannen van boeren, Vlaamse en Nederlandse havens, ondernemers, overheden en natuurorganisaties namen afgelopen jaar deel aan informele workshops onder de titel 'Estuaries on the move'. Die hebben een opzienbarend concept opgeleverd: groeiland door wisselpolders. De gedachte is om polders afwisselend te gebruiken als natuur- en landbouwgebied.'

De wisselpolder is een oud idee, dat onder anderen door historisch geograaf Adrie de Kraker (Vrije Universiteit) naar voren is gebracht. In Stromenland stond over de alternatieven voor de ontpoldering van de Hedwige:

'Er zijn nog veel meer suggesties geweest, zoals werken met wisselpolders: geef bepaalde polders voor een aantal jaren over aan beperkt getij, zodat het water er ruimte krijgt. Ze zullen opslibben met nieuwe klei en daardoor vruchtbaarder worden. Sluit ze na een tijd weer af, dan zijn ze daarna voor de landbouw des te waardevoller en kunnen vervolgens andere polders op dezelfde manier verbeterd worden. Veel van deze voorstellen zijn eerder alleen onderzocht vanuit de vraag: kunnen ze ontpoldering van de Hedwige vervangen? Sommige van de toenmalige juridische, verdragsrechtelijke en politieke argumenten gelden helemaal niet meer en bij de ecologische is de vraag welke er stand houden met de kennis van vandaag. Nu het erop lijkt dat het slagveld kan worden verlaten en de partijen de gelegenheid krijgen meer ontspannen naar voors en tegens te kijken, kunnen de resultaten nog verrassend zijn.'

Maar er is meer gebeurd. In Stromenland kwamen uitvoerig ingenieurs aan het woord die erop wezen dat de belangen van de Westerscheldenatuur beter gediend worden door een structurele benadering van de stromingen, zandverplaatsingen en bijbehorende ontwikkelingen in de Westerschelde (met voor de natuur als belangrijkste het zogeheten intergetijdegebied). Het gaat, zo zeiden ze, om 'de werking van het systeem'. In de Nederlandse en Europese politiek is natuurbehoud teveel gelijkgesteld met nú vierkante meters tellen. Al langer deden zulke inzichten de ronde, maar politieke of publieke aandacht was er niet voor. Commissaris van de Koningin Karla Peijs riep naar aanleiding van een rapport met deze strekking van Deltares uit: 'Waar bemoeien ze zich mee?'

Inmiddels heeft de Vlaams-Nederlandse Schelde Commissie (VNSC) in november 2013 de brochure Water, zand en slib in het Schelde-estuarium. Inzichten uit het Vlaams-Nederlandse onderzoek uitgebracht, waarin de structurele benadering in het middelpunt wordt gesteld. In juni 2014 organiseerde de VNSC een stakeholder-workshop over 'de werking van het systeem' en in 2017 maakt de VNSC een speerpunt van het bagger-en stortbeleid, dat een bijdrage levert aan actieve beinvloeding van het systeem in het estuarium, ook ten behoeve van de natuur.

In Stromenland werd de strijd rond de Hedwigepolder vergeleken met die rond de Amsterdamse Nieuwmarktbuurt in de jaren zeventig. De overeenkomst was dat de actievoerders verloren, maar door hun verzet bijdroegen aan een drastische koerswijziging, die niet alleen een compromis was maar, zoals alle betrokken partijen spoedig concludeerden, tot een veel beter beleid leidde. in het Amsterdamse geval doordat de hele visie op de stadsontwikkelng veranderde. Ook aan de Westerschelde ligt zo'n soort koerswijziging voor de hand.


DE BEKENTENIS VAN BORIS VAN DER HAM (D66)
In zijn boek De koning kun je niet spelen, toneelwetten voor kiezers en politici, deed voormalig D66-Tweede Kamerlid Boris van der Ham zomer 2014 een opmerkelijke bekentenis. Hij was een tijdlang woordvoerder in de Tweede Kamer voor economische zaken, natuur en milieu en schrijft terugblikkend op het jarenlange debat over de Zeeuwse Hedwigepolder:

'Wat een idiote afspraak om zo'n poldertje onder water te zetten. Voor zoiets kan toch een praktische oplossing worden gevonden? Wat zonde van de echte en vooral de onechte emoties.' Lees verder...


STROMENLAND 'BESTE GRENSOVERSCHRIJDENDE BOEK'
Uit 82 inzendingen heeft de jury van de Zeeuwse Boekenprijs 2013 tien boeken genomineerd. Daaronder is ook Stromenland. De wereld rond de Westerschelde. Voor het lijstje van tien lees verder...

Op 9 november 2013 werden de prijzen bekendgemaakt. De juryprijs ging naar Oek de Jong voor zijn roman Pier en oceaan. Vier boeken kregen van de jury een 'Accolade', waaronder Stromenland voor beste grensoverschrijdende boek. De publieksprijs ging naar Tinke Leene voor het Zeeuwse Knop Bakboek.


BRANDS MET BOEKEN
Zondag 12 mei 2013 ging het televisieprogramma van Wim Brands, Brands met Boeken, over Het been in de IJssel van Joris van Casteren en Stromenland van Hans Schoots. Bekijk hier de uitzending...


LEZEN TV: HOE MOET HET VERDER MET DE WESTERSCHELDE?



Bijna zeven jaar lang is er discussie geweest over natuur en scheepvaart in de Westerschelde. De debatten in het Nederlandse parlement liepen hoog op en iedereen in Nederland had er een mening over. Sinds het kabinet Rutte II heeft besloten dat de veelbesproken Hedwigepolder onder water wordt gezet, is de publieke discussie verstomd. Maar de toekomst van de Westerschelde is nog net zo actueel is als voorheen.

Wie zich verdiept in de nieuwe wetenschappelijke kennis over het gebied, die bij de onderzoeksinstituten in Nederland en België aanwezig is, heeft reden tot optimisme. Bekijk het interview over het boek Stromenland op Lezentv...


Presentatie Stromenland in Middelburg
'DIT BOEK IS VERPLICHTE STOF VOOR ELKE ZEEUWSE POLITICUS'

Op 19 april 2013 werd Stromenland. De wereld rond de Westerschelde gepresenteerd bij boekhandel De Drvkkery op de Markt in Middelburg.

Hoofdbestanddeel van het programma was een discussie over het boek tussen Willem van den Broeke (economisch historicus aan Roosevelt University College), Siem Buijs (voormalig Zeeuws Tweede Kamerlid) en de auteur. Moderator was Jan van Damme, boekenredacteur van de Provinciale Zeeuwse Courant.

Siem Buijs vond Stromenland verplichte stof voor elke Zeeuwse politicus: 'Het zet je aan het denken, dit boek, over wat Zeeland voor strategie kan ontwikkelen voor de toekomst, ten aanzien van de Westerschelde. Op dit moment is het over ons en zonder ons. Ik denk dat je het als Zeeuwse politiek naar je toe moet trekken en daarom vind ik dit verplichte stof. Waar ik van onder de indruk ben, is dat er zonder polarisatie of schuldvragen een globaal overzicht is vanuit alle invalshoeken. Een helikopterview.'

Voor een verslag van de discussie Lees verder...

Uit het voorwoord van Stromenland: Lees verder...

Het schrijven van Stromenland is mede mogelijk gemaakt door steun van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten en het NIAS (Netherlands Institute for Advanced Studies in the Humanities and Social Sciences).

____________________________________________________________

BEVLOGEN UITGEVER JAN METS OVERLEDEN


Jan Mets, ca. 2014 (foto hans schoots)

3-8-2017 – Op 22 juli 2017 overleed uitgever Jan Mets. Op 31 juli verscheen er een rouwadvertentie in NRC Handelsblad die werd ondertekend door 68 mensen: vrienden, mensen met compassie en mensen die veel aan hem te danken hebben. Zijn laatste jaren waren moeizaam, en dat is zacht uitgedrukt, maar zijn hele leven overziend blijft een innemend en betrokken mens in herinnering. Hij gaf tussen de 400 en 500 boeken uit, waaronder heel wat belangrijke, en inhoudelijk en in de begeleiding van auteurs was hij een van de besten. Lees verder...

__________________________________________________________

BERT HAANSTRA - FILMER VAN NEDERLAND; HAANSTRA ALS SCHILDER EN FOTOGRAAF
Over Bert Haanstra: Lees verder...

___________________________________________________

JORIS IVENSBIOGRAFIE EN VEEL MEER
Over filmaker Joris Ivens: Lees verder...

___________________________________________________

THE SIXTIES: 50 JAAR TEGENCULTUUR


Hippies in het Vondelpark (Cor Jaring 1967)

Lees hier een aantal van mijn artikelen over de Sixties.
Enkele van de onderstaande links gaan naar www.academia.edu, waar ik werkdocumenten voor mijn onvoltooide boek over 'De tegencultuur' heb gepubliceerd. Deze documenten zijn op de meeste platforms direct via de link te lezen, en anders door gratis aan te melden en in te loggen bij academia.

DE BESTE FILM OVER 'MEI 1968' IS...
Louis Malle, Milou en Mai (1990)

ACHTTIEN IN 1968: DE TILBURGSE SCENE
Tilburgse underground, de bezetting van de Tilburgse Hogeschool (nu Universiteit Tilburg) en impressies uit het Tilburgse popwereldje (volg straks op de rechterkant van de pagina ook de links 'Intussen elders in Tilburg'). Lees verder...

BURGEMEESTER VAN DER LAAN NOEMDE ZIJN HOND PROVO
Burgemeester Van der Laan noemde zijn hond Provo, maar had verder geen commentaar. Lees verder...

TEGENCULTUUR EN KRITISCHE THEORIE
Roel van Duijn en Herbert Marcuse: beiden onderdeel van één internationale beweging. Of: over het verband tussen Aldous Huxley's Brave New World, George Orwell's 1984 en Herbert Marcuses One-Dimensional Man. Lees verder...

DEBAT 'DE ERFENIS VAN PROVO' BIJ SPUI25
Heeft Provo echt zoveel opgeleverd? In het debatcentrum van de Univerisiteit van Amsterdam waren de meningen verdeeld. Lees verder...

50 JAAR PARADISO (EN FANTASIO)
Over Paradiso en Fantasio lijkt alles al gezegd. Dat is allesbehalve het geval. Er zijn nog altijd veel feiten en inzichten die ook in de nieuw verschenen jubileumpublicaties over Paradiso en de Sixties ontbreken. Lees verder...

DE SUMMER OF LOVE INTERNATIONAAL
Visies op een nieuwe toekomst. The Haight-Ashbury, Sgt. Pepper, Indiase wijsheden en andere Summerfenomenen. Lees verder...

DE JAREN VIJFTIG WAREN NIET SUF
Vond de stille revolutie in werkelijkheid plaats in de jaren vijftig? Lees verder...

OVER CONSTANTS NEW BABYLON
Lees in Hollands Maandblad (juni 2016) mijn artikel over het jaren zestigvisioen van de Spelende Mens.


Constant, Schets voor hangende sector, 1964


METALLICA SPEELT TON LEIJTEN
13-6-2019 - De band Metallica bracht gisteren tijdens zijn concert in de Arena in Amsterdam het nummer 'Bloed, zweet en tranen van Andre Hazes' ten gehore, berichtten diverse media. De steevaste formulering 'van Hazes' behoeft correctie. Uit de enthousiaste Twitterberichten van de familie Hazes van gisteren leidt ik af dat zelfs zij niet weten dat dit nummer niet van Andre Hazes is. Maar vooral dat ook dagblad Het Parool er zo over schreef is betreurenswaardig, omdat deze krant een jaar of acht terug als enige heeft gemeld hoe het echt zit.

Bloed, zweet en tranen was onder deze titel en met exact de welbekende melodie al door de Tilburgse singer-songwriter-elektrieke gitarist Ton Leijten gecomponeerd, van tekst voorzien, uitgevoerd en opgenomen voor Andre Hazes er ooit van had gehoord.

Collega popmuzikant John van de Ven uit Tilburg heeft het vervolgens gearrangeerd voor ander gebruik en Hazes heeft met dit arrangement en een door hemzelf aangepaste tekst een hit gemaakt van Ton Leijtens nummer. Juridisch is dit ook onbetwist, al is het mijns inziens te eenzijdig vastgelegd: bij BUMA/STEMRA krijgen componist Leijten, arrangeur Van de Ven en de schrijver van de gewijzigde tekst Hazes ieder een derde van de auteursrechten op Bloed, zweet en tranen, wat me weinig fair lijkt. De tekst van iemand anders' nummer veranderen is ook creatief, maar toch niet gelijkwaardig aan het componeren en schrijven van het hele nummer.

Het feit dat Ton Leijten hier is ondergesneeuwd, wijt ik aan zijn zwakke maatschappelijke positie, een begenadigd electrisch gitarist en de schrijver van vele nummers, die echter, behalve in een kleinere kring van fans in midden-Brabant, nooit bij het publiek bekend is geraakt. Als gitarist zat hij in vele popgroepen, met name in het zuiden des lands, maar hij werkte ook als begeleidings- en studiomuzikant voor Rob de Nijs, Willeke Alberti, Lee Towers en Bolland en Bolland.

Ton Leijten overleed in 2005. Toen Bloed, zweet en tranen een aantal jaren geleden op een lijst van geliefde 'Amsterdamse nummers' verscheen, noteerde Parool-journalist Paul Arnoldussen al terecht:

'Het lied, uitgebracht in 2002, heeft helemaal niets met de stad te maken, maar het is meeslepend, én van de onmisbare André Hazes én een lied van de Ajaxtribune. Wordt ook wel eens per ongeluk gedraaid in De Kuip in Rotterdam. En het is regelmatig te horen bij Willem II in Tilburg, en dat is niet per ongeluk maar met alle recht. Het nummer is geschreven, gecomponeerd en opgenomen (maar nooit in de handel gebracht) door de Tilburgse blueszanger/gitarist/ Ton Leijten (1947-2005). Dat is boven de grote rivieren niet zo doorgedrongen. Hazes heeft de tekst nogal veranderd. Overeenkomst: rijmen liet hen beiden koud.'

Lees ook...


Ton Leijten in zijn opnamestudio

___________________________________________________

DE CULTUUR VAN MADRID
Voor de reiziger die verder wil kijken dan de oppervlakte van de Madrileense cultuur is het boek Ongenaakbaar Madrid onmisbaar.

Redactie Arjen Fortuin en Hans Schoots, met bijdragen van een groot aantal prominente Spanjekenners uit Nederland en Vlaanderen.

'In Ongenaakbaar Madrid is de liefde voor Madrid voelbaar aanwezig... Een onweerstaanbare uitnodiging tot een bezoek aan de stad...' (Ger Groot in NRC Handelsblad)

Inhoudsopgave... (boek is alleen nog antiquarisch verkrijgbaar)


ARISTOCRATEN, YVERAARS EN SLIJMGASTEN - IN TIEN STAPPEN DOOR DE FRANSE TIJD (1794-1815)

Lees hier het gratis online boekje door Hans Schoots.

Een overzicht van de Franse Tijd in Nederland in tien hoofdstukken - oorspronkelijk artikelen in Historisch Nieuwsblad. Op basis van de actuele literatuur, aangevuld met links naar andere gratis boeken online en radioprogramma's.


PARIJS NA DE BEVRIJDING
De Britse historicus Antony Beevor heeft terecht veel aandacht en veel lezers getrokken met zijn boeken over de Slag bij Stalingrad en de ondergang van Berlijn in 1945. Zijn Nederlandse uitgever heeft daarna ook een boek van hem uit 1994 in vertaling uitgebracht: Parijs na de bevrijding. Bedoeld wordt de bevrijding van Parijs in 1944, tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog. Opnieuw een bijzonder lezenswaardig boek. Lees verder…


ÉMILE ZOLA: JOURNALIST IN OORLOGSTIJD
De Franse schrijver Émile Zola werd behalve van zijn romans bekend door zijn stellingname in de Dreyfuss-affaire. In tijd van oorlog werkte hij ook als verslaggever. Lees verder...


EEN DIERBAAR SCHIP
Met grote droefenis geven wij bericht van het verscheiden van M.S. Lanai, te water gelaten in 1980. Naar nu pas blijkt is het schip voor het laatst gezien in juli 2014, varend in noordelijke richting in de Straat van Malakka onder de naam Baltic Novel, geregistreerd op het Caraibische eiland St. Vincent. Na 34 jaar trouwe dienst was het waarschijnlijk op weg naar de sloop in India of Bangladesh. De Lanai was een van de zeeschepen waaraan ik een steentje, althans een stukje staal, heb mogen bijdragen op scheepswerf Van der Giessen-de Noord te Krimpen aan den IJssel. (tekst verder na de foto)

Het was een prachtig gestroomlijnd koelschip dat in de jaren 1979-1980 werd gebouwd voor het vervoer van fruit. In die tijd was ik bij voornoemde werf in dienst als ijzerwerker. Dat vak bestaat kort gezegd uit het volgens de bouwtekeningen op maat tekenen en branden van staalplaten en die samen lassen tot onderdelen van een schip, zoals de kiel, de dekken, tussenwanden, deuren enzovoort. Je werkte altijd samen met een vaste partner. Mijn maat was Peter. Hij kwam elke dag met een busje uit Alblasserdam, ik kwam elke dag met een busje uit Rotterdam.

Met z'n tweeën kregen we van onze opzichter opdracht de letters van de naam Lanai op de voorsteven te lassen. Die letters van staal waren een meter of anderhalf hoog en lagen al ergens klaar om door ons te worden opgehaald. Twintig minuten na aanvang werktijd hadden we ze gevonden in een bak in de lasloods. Daarna begonnen we met zoeken. Het werd een van onze weinige vrije dagen bij Van der Giessen-de Noord. Her en der vragend of iemand de letters had gezien, zwierven we op ons gemak over het bedrijfsterrein, tot we aan het einde van de middag uitkwamen bij de bak die we 's ochtends al hadden zien staan. De volgende dag lasten we de letters erop.

Normaal werd er overigens heel gestaag en geconcentreerd doorgewerkt, behalve door een stel Joegoslavische collega's dat om tien uur 's ochtends al in het kleedhok om 25 gulden per pot kaartte met een literfles Johnny Walker tussen zich in.

In ieder geval waren de schepen van Van der Giessen-de Noord van bovengemiddelde kwaliteit en de Lanai heeft vele jaren over de wereldzeeën gevaren met de door Peter en mij aangebrachte naam voorop. Toen bij de tewaterlating een mevrouw een fles champagne tegen de wand gooide en zei: 'Ik doop u Lanai,' dachten wij er anders over.


SYMPOSIUM 75 JAAR SPAANSE BURGEROORLOG
Op vrijdag 20 mei 2011 werd bij Spui25, debatcentrum van de Universiteit van Amsterdam, een symposium gehouden naar aanleiding van het feit dat 75 jaar geleden op 17-18 juli 1936 de Spaanse Burgeroorlog uitbrak. Deze burgeroorlog, die duurde tot 1939, geldt als aanloop naar de Tweede Wereldoorlog in Europa. De laatste tijd verschuift de interesse van historici naar Spanjes 'vooroorlogse' jaren: tussen 1931 en 1936 bestond in dat land even een moderne parlementaire democratie en de vraag klinkt waarom die ten onder ging.

Mijn lezing tijdens het symposium bij Spui25


MODERNE KUNST EN DE IDEOLOGIEËN VAN DE 20STE EEUW
In twee recente boeken over kunstgeschiedenis wordt de relatie tussen het modernisme in de beeldende kunsten en de politieke ideologieën van de twintigste eeuw aan de orde gesteld. In The Liberation of painting. Modernism and Anarchism in Avant Guerre Paris stelt de Amerikaanse Patricia Leighten dat de moderne kunst van voor de Eerste Wereldoorlog sterk werd beïnvloed door het anarchisme. In Kunstenaars van de Kultuurkamer concludeert de Nederlandse Claartje Wesselink dat de Nederlandse kunstwereld, met Stedelijk Museumdirecteur Willem Sandberg voorop, er na de Tweede Wereldoorlog toe neigde realistische kunst als moreel 'fout' te beschouwen en abstracte kunst als 'goed'.

Dan had Willem Sandberg daarin ongelijk. In Nederland was de meest vooraanstaande kunstenaar in het verzet tegen bezetting en antisemitisme de welhaast classicistische beeldhouwer Gerrit Jan van der Veen, terwijl modernistische kunstenaars zich wereldwijd wisten te verbinden met alle grote ideologieën van de eeuw: het kapitalisme, het communisme, het fascisme, het nazisme en inderdaad ook het anarchisme. Omgekeerd wisten al deze denkrichtingen en maatschappijen het modernisme te incorporeren. Ook het nazisme, waarvan wel de foto's van Hitler boven de maquettes van een classicistisch nieuw centrum van Berlijn bekend zijn, maar niet het feit dat de meeste utiliteitsbouw in nazi-Duitsland modernistisch was. Uitgesproken modernistische filmmakers als Leni Riefenstahl en Walter Ruttmann waren er prominenten.

Mijn artikel 'The avant-garde's adaptability to the ideologies of the 20th century' gaat uitvoerig op deze kwesties in, met de avant-gardefilm als uitgangspunt, maar een blik op de maatschappelijke positie van de hele moderne kunst in de eerste helft van de twintigste eeuw. Lees verder…


ERIK VAN LIESHOUTS 'KUNST KRISE'
Bij de Berlijnse Galerie Guido W. Baudach is najaar 2011 het boek Erik van Lieshout, Kunst Krise Ivens Rietveld verschenen. Het is de tweedimensionale neerslag van Erik van Lieshouts installatie met dezelfde naam, waardoor eigenlijk een heel nieuw kunstwerk ontstaat. Aan het boek heb ik een tekst over filmmaker Joris Ivens en de Belgische mijnstreek de Borinage bijgedragen.

Voor meer historische achtergrond bij verwantschap en verschil tussen ontwerper-architect Gerrit Rietveld en Joris Ivens lees verder...



^